Regulamin

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB

§1
1. Dokonanie rezerwacji lub zakupu biletu Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz
akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
§2
1. Osoba podróżna jest zobowiązana do przestrzegania przepisów porządkowych, które
obowiązują w transporcie. Osoba, która zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie
może nie zostać dopuszczona do przewozu lub usunięta ze środka transportu.
OBOWIĄZKI PASAŻERA
§3
1. Pasażer ma obowiązek spełnić wymagania związane z podróżą ( posiadanie aktualnych
dokumentów).
2. Pasażer ma obowiązek zapinania pasów w pojeździe.
ZMIANA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§4
1. Osoba podróżna ma prawo do zmiany umowy przewozu lub odstąpienia od niej przed
rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego podczas trasy
przewozu.
Zmiana umowy przewozu dotyczyć może:
1) terminu przewozu
2) miejscowości docelowej
3) klasy środka transportu
W chwili dokonania powyższych zmian osoba podróżna otrzyma od przewoźnika odpowiednie
poświadczenie oraz ewentualnie otrzyma zwrot lub dopłacić różnicę należności.
ZWOLNIENIE PRZEWOŹNIKA Z OBOWIĄZKU PRZEWOZU
§5
1. Przewoźnik zostanie zwolniony z przewozu, jeżeli okoliczności sprawią, że przewoźnik nie
mógł uniknąć, ani zapobiec ich skutkom. Ponadto przewoźnik zostanie zwolniony z obowiązku
przewozu jeżeli klient nie zastosował się do przepisów przewozowych lub ze względu na
przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu środków i urządzeń
transportowych.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
§6
1. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaka wy niknęła z tego, że podróżny poniósł na skutek
przedwczesnego odjazdu środka transportowego.
2. Przewoźnik odpowiada za szkodę, która powstała w wyniku opóźnionego przejazdu.
Szkoda ta wy niknęła z winy umyślnej przewoźnika lub jego rażącego niedbalstwa.
3. Za rzeczy, które są przewożone przez osobę podróżną ze sobą pod własnym nadzorem,
przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie jeżeli szkoda powstała z jego winy.
4. Przewoźnik odpowiada za przewożone rzeczy przez osobę podróżną jak za przesyłkę,
jeżeli osoba podróżna umieści je, bez możliwości sprawowania nad nim stałego nadzoru
w miejscu, które zostało wskazane przez przewoźnika lub na cel przeznaczony.
REGULACJE REGULAMINOWE DOTYCZĄCE BAGAŻU
§7
1. Pasażer ma prawo posiadania ze sobą nieodpłatnie 3 sztuk bagażu ( jeden podręczny, którego
umieszczenie nie stanowi istotnego problemu, drugi umieszczony w luku bagażowym, którego
maksymalna waga wynosi 15 kg).
2. Bagaż, który zostanie umiejscowiony w luku bagażowym, winny być zapakowany w taki
sposób, aby nie uległ w czasie podróży zniszczeniu lub zniekształceniu.
3. Jeżeli dany bagaż nie spełnia wymogów, które określone są w niniejszym regulaminie
przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu na danym kursie.
4. Bagażu nie wolno umieszczać na miejscach, które przeznaczone są do siedzenia.
5. Dana sztuka bagażu, przewożona w luku bagażowym jest odpowiednio oznakowana, tzw.
banderolą bagażową, która wydawana jest łącznie z kwitem przewozowym podczas odprawy.
6. Bagaż winien być odebrany przez pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym podróż
zostanie zakończona.
7. Przepisy dotyczące rzeczy znalezionych stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której
przewoźnik zastanie w pojeździe po odbytej podróży bagaż zagubiony.
BILET
§8
1. Ważny bilet jest jedynym dokumentem uprawniającym do ważnego przejazdu.
REKLAMACJA
§9
1. Zgłoszenie reklamacji należy kierować na adres poczty elektronicznej transline@wp.pl lub
listownie na adres przedsiębiorstwa.
2. W zakresie usługi przewozowej Przewoźnik udziela odpowiedzi na złożoną reklamację
w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji.
3. W przypadku braków formalnych Przewoźnik wzywa reklamującego, aby ten usunął je
w terminie 14 dnia od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków
w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
§10
1. Wszelkie spory, które wynikną z nieprzestrzegania powyższego regulaminu rozstrzygane będą
przed sądem właściwym według siedziby przedsiębiorcy lub miejsca zamieszkania konsumenta.
DROGA PRZEWOZU
§11
1. Droga przewozu ustalana jest przez Przewoźnika. Ustalana jest ona w miarę możliwości przy
uwzględnieniu żądań Nadawcy.
ODESŁANIE DO REGULACJI POZAREGULAMINOWYCH
§12
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964r., nr 16, poz. 93, ze
zm.)
b) ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe( tekst jednolity Dz. U. z 2000r.,
nr 50, poz 601, ze zm.)
c) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. (tekst
jednolity Dz.U. 2006 nr 38 poz. 266, ze zm.)
PRAWO AUTORSKIE
§13
1. Wszelkie prawa do treści stworzonego regulaminu posiada Kancelaria Biegłego Rewidenta
Iwona Lewandowska. Usługobiorca może korzystać z treści jedynie w zakresie dozwolonego
użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych ( Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz
danych ( Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 ze zm. ) W szczególności, poza określonymi w tych
przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych, bez uprzedniej
pisemnej zgody Usługodawcy, kopiowania, modyfikowania czy transmitowania elektronicznie
lub w inny sposób treści regulaminu w całości lub we
fragmentach.

REGULAMIN TRANSLINE – PRZEWÓZ RZECZY
§1
1. Regulamin obowiązuje klientów, pracowników TRANSLINE oraz podmioty, które
współpracują z TRANSLINE przy wykonywaniu zleceń transportu.
§2
1. TRANSLINE zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń kurierskich
organizacjom zewnętrznym, z którymi TRANSLINE współpracuje.
§3
1. Przesyłka po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu na stronie www.paczkobus.pl
za potwierdzeniem pracownika TRANSLINE, jest odbierana spod wskazanego adresu.
2. Wysłanie zlecenia stanowi dowód zapoznania się z treścią regulaminu, sposobu pakowania
oraz cennika i jest wiążące dla obu stron.
3. W przypadku, gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. Koszt
przewozu (w obie strony) ponosi Zlecający.
4. W przypadku wykonania usługi kurierskiej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie
odmowy uiszczenia należności na rzecz TRANSLINE przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty
zobowiązany jest Nadawca.
5. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel TRANSLINE pozostawia
powiadomienie.
WYŁĄCZENIA PRZEDMIOTOWE
§4
1. Z przewozu wyłączone są rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych
przepisów.
2. Dodatkowo wyłącza się przewóz rzeczy, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych
właściwości przekraczają możliwości przewozowe przedsiębiorstwa TRANSLINE.,
3. Z przewozu wyłącza się również:
a) materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń
i amunicję.
b) rzeczy, które zawierają narkotyki lub leki i środki psychotropowe.
c) towary, które opodatkowane są akcyzą, np. papierosy, alkohol.
d) dobra chronione przez prawa autorskie bez stosownych zezwoleń ( np. perfumy,
odzież, obuwie).
SPRAWDZANIE PRZESYŁKI
§5
1. Przewoźnik ma prawo do sprawdzenia, czy dana przesyłka odpowiada oświadczeniom
Nadawcy, oraz czy zachowane zostały przepisy dotyczące rzeczy, które zostały dopuszczone
do przewozu na warunkach szczególnych.
2. Sprawdzenia dokonuje się w obecności nadawcy, jeżeli wezwanie go nie jest możliwe
albo gdy nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, Przewoźnik dokonuje sprawdzenia w
obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności. ,
3. W razie stwierdzenia niezgodności oświadczeń Nadawcy ze stanem rzeczywistym przesyłki,
koszty sprawdzenia obciążają Nadawcę.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŻNIKA Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB
NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY PRZEWOZU RZECZY
§6
1.Przewoźnik odpowiada za szkodę, która wyniknęła z nienależytego wykonania lub
niewykonania umowy przewozu począwszy od przyjęcia przesyłki skończywszy na jej
dostarczeniu.
2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za nie doręczenie przesyłki w terminie,
który został zagwarantowany jeżeli:
a) przesyłka została nieprawidłowo zaadresowana,
b) adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę
c) dane na temat przesyłki są odmienne niż zadeklarowane
3. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom
Nadawcy, zawartym w liście przewozowym oraz czy zachowane zostały przepisy, które regulują
przewóz rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych.
§7
1. Nadawca ma obowiązek zamieścić na przesyłce czytelny adres Odbiorcy wraz z
kodem pocztowym i numerem telefonu Odbiorcy.
2. Opłata za przesyłki następuje według obowiązującego cennika. Terminy i formy
płatności uzgadniane są każdorazowo z Nadawcą.
3. Koszty każdorazowej próby doręczenia przesyłki są naliczane według cennika
4. Przewoźnika w dniu nadania i ponoszone są przez Nadawcę lub Odbiorcę.
Nadawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez
Przewoźnika (np. poniesione straty, kary, mandaty).
WYSOKOŚĆ ODSZKODOWAŃ I JEGO WYPŁATA
§8
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przesyłowej Przewoźnik
jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania Nadawcy:
a) za uszkodzenie, utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością.
Odszkodowanie wypłaca się do kwoty zadeklarowanej.
b) za ubytek, uszkodzenie, utratę przesyłki w wysokości nie wyższej niż zwykła wartość
utraconych rzeczy, za opóźnienia w doręczeniu przesyłki w stosunku do gwarantowanego
terminu doręczenia – w wysokości, która nie przekracza dwukrotności opłaty za przesyłkę.
Powyższe ustalenia nie dotyczą sytuacji, w których Przewoźnik spowodował szkodę, w wyniku
winy umyślnej, czynu niedozwolonego lub rażącego niedbalstwa.
2. W terminie 30 dni od uznania reklamacji za zasadną Przewoźnik wypłaci odszkodowanie
uprawnionemu.
REKLAMACJA
§9
1. Zgłoszenie reklamacji należy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@paczkobus.pl lub
listownie na adres przedsiębiorstwa.
2. W zakresie usługi przewozowej Przewoźnik udziela odpowiedzi na złożoną reklamację
w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji.
3. W przypadku braków formalnych Przewoźnik wzywa reklamującego, aby ten usunął je
w terminie 14 dnia od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków
w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
§10
1. Wszelkie spory, które wynikną z nieprzestrzegania powyższego regulaminu rozstrzygane
będą przed sądem właściwym według siedziby przedsiębiorcy lub miejsca zamieszkania
konsumenta.
DROGA PRZEWOZU
§11
1.Droga przewozu ustalana jest przez Przewoźnika. Ustalana jest ona w miarę możliwości
przy uwzględnieniu żądań Nadawcy.
TERMIN DOSTRACZENIA
§12
1.Przewoźnik jest zobowiązany do dostarczenia przesyłki w oznaczonym terminie.
Jeżeli nie zachodzi wina przewoźnika, termin przewozu przesyłki zostanie przedłużony
o okres jej zatrzymania z powodu:
a) zmiany umowy przewozu albo przeszkody w przewozie lub wydania przesyłki.
b) przeładowania lub konieczności poprawienia załadowania
c) wykonywania szczególnych czynności, które dotyczą przesyłki
d) sprawdzenia, w wyniku którego stwierdzono niezgodność zawartości przesyłki
z wcześniejszym oświadczeniem Nadawcy.
ODESŁANIE DO REGULACJI POZAREGULAMINOWYCH
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964r., nr 16, poz. 93, ze zm.)
b) ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe( tekst jednolity Dz. U. z 2000r., nr 50,
poz 601, ze zm.)
c) Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe ( teskt jednolity Dz.U. 2003r., nr 130 poz.
1188, ze zm.)
d) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. (tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 38 poz. 266, ze zm.)
PRAWO AUTORSKIE
1. Wszelkie prawa do treści stworzonego regulaminu posiada Kancelaria Biegłego
Rewidenta Iwona Lewandowska. Usługobiorca może korzystać z treści jedynie w
zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych ( Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 ze
zm. ) W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione
jest dokonywane w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy,
kopiowania, modyfikowania czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób
treści regulaminu w całości lub we fragmentach.

podpis

Specjalizujemy się w międzynarodowym przewozie osób oraz usługach związanych z transportem. Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla podróżujących między Niemcami, Belgią, Holandią i Luksemburgiem. Nasza oferta obejmuje również przewóz paczek na tych trasach oraz transfery na trzech ważnych lotniskach: Gdańskim, Warszawskim Okęcie oraz podwarszawskim Modlinie.

Przewóz osób:

Dzięki naszej firmie możesz podróżować wygodnie i bezpiecznie między wymienionymi krajami. Nasza flota obejmuje nowoczesne busy, które zapewniają komfortową podróż dla naszych pasażerów. Nasi doświadczeni kierowcy zadbają o to, abyś dotarł na miejsce w wyznaczonym terminie i w pełni zadowolony z naszych usług.

Przewóz paczek:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy również usługę przewozu paczek na trasach objętych naszymi przejazdami. Dzięki temu możesz wysłać paczkę bezpośrednio do docelowego kraju, korzystając z naszych sprawdzonych i niezawodnych usług transportowych.

Transfery na lotniska:

Jesteśmy także specjalistami w organizowaniu transferow na najważniejsze lotniska w Polsce. Jeżeli potrzebujesz wygodnego i niezawodnego transportu do Gdańska, Warszawy (Okęcie) lub Modlina, jesteśmy gotowi zaoferować Ci nasze usługi. Nasze busy są odpowiednio wyposażone, aby zapewnić Ci komfortową podróż do lub z lotniska.

Wypożyczalnia busów, przyczep, lawet i autolawet:

Oferujemy również wynajem różnego rodzaju pojazdów, aby sprostać potrzebom naszych klientów. Jeśli potrzebujesz busa do przewozu większej grupy osób, przyczepy na transport bagażu lub lawety do przewozu pojazdów, jesteśmy gotowi zaoferować Ci szeroki wybór pojazdów do wynajęcia.

Holowanie aut oraz transport aut:

Nasz doświadczony zespół będzie na czas, aby pomóc Ci w trudnej sytuacji i dostarczyć Twoje auto do wybranego przez Ciebie miejsca. Ponadto, oferujemy również usługi transportu aut, jeśli potrzebujesz przenieść swoje pojazdy z jednego miejsca do drugiego.

Auta zastępcze:

Jeżeli Twoje auto wymaga naprawy lub jest w serwisie, a Ty nadal potrzebujesz samochodu, oferujemy wynajem aut zastępczych. Dzięki temu nie musisz rezygnować z komfortu i swobody podróżowania, nawet wtedy, gdy Twoje własne auto jest niedostępne.

Nasza firma gwarantuje profesjonalną obsługę, terminowość i wysoką jakość świadczonych usług. Bezpieczeństwo i satysfakcja klienta są dla nas priorytetem.
Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i skorzystać z naszego doświadczenia w międzynarodowym przewozie osób oraz związanych z nim usługach transportowych.


mapka
logotypy

Międzynarodowy przewóz osób. Niemcy - Belgia -  Holandia - Luksemburg. W tym także przewóz paczek na tych trasach.

+48 504 006 353
+48 515 170 101
transline@wp.pl
transline.net.pl

logotypy

 Transfery na lotniska:
gdańskie lotnisko
 warszawskie Okęcie
podwarszawski Modlin

+48 790 103 103
biuro@translineair.pl
translineair.pl


logotypy

Wypożyczalnia busów,
przyczep, lawet i autolawet.
Holowanie aut oraz transport aut. Auta zastępcze.

+48 507 044 174
biuro@translinerent.pl
translinerent.pl

Siedziba firmy:
Malinowa 2, 87-123 Brzozówka koło Torunia

Powróć do góry